Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ DÖNEMİNDE İLKOKUL, ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAVLARDA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ DÖNEMİNDE İLKOKUL, ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAVLARDA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR

1. İlkokul 1,2,3. sınıf öğrencileri sınava girecek mi? 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmadığından bu sınıflarda öğrencisi bulunan velilerimiz dilekçe vermeyecektir.  Ders etkinliklerine katılım durumu öğretmen tarafından değerlendirilerek karne puanı verilecektir. 

2. İlkokul 4. sınıf öğrencileri sınava girecek mi? 

İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz;

- İkinci dönem için sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları birinci dönem puanları ile oluşturulacaktır.  

- İkinci dönem tüm derslerden veya istedikleri ders/derslerden sınava girebilecek ve puanını yükseltebilecektir. Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.

Bu durumlardan hangisinin tercih edildiği ilgili okul müdürlüğüne 2 Haziran 2021 Çarşamba gününekadaryazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

3. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okuyan5,6,7,8. sınıf öğrencilerinin sınavları ne şekilde yapılacaktır?  

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz;

- İkinci dönem için sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları birinci dönem puanları ile oluşturulacaktır.  

- İkinci dönem tüm derslerden veya istedikleri ders/derslerden sınava girebilecek ve puanını yükseltebilecektir.Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.

Bu durumlardan hangisinin tercih edildiğiilgili okul müdürlüğüne 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar yazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

4. Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav olacak mı?

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz tercih etmeleri hâlinde ikinci dönem istedikleri tüm ders/derslerden sınava girebileceklerdir.

5. İkinci dönemde uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav yapılmıştı. Başka sınav yapılacak mı?

17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girilmişse tekrar sınava girilmesine gerek bulunmamaktadır.Ancak öğrenci tercih etmesi hâlinde ikinci dönem için girdiği sınavdan tekrar yükseltme sınavına girebilecektir. Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.

6. İstenilen ders veya derslerden sınava girilebilir mi?

Hangi ders veya derslerden sınava girilmek istenirse 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar ilgili okul müdürlüğüne velilerce başvuru yapılacak ve sınava girilecek ders/dersler dilekçede belirtilecektir. 

7. Sınavlar en geç okulda ne zamana kadar yapılacaktır?

Sınavlar okulda en geç 18 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

8. Bir dersin sınav süresi kaç dakika olacaktır? 

Bir dersin sınav süresi 40 (kırk) dakika olacaktır. Sınav soruları sınav süresine uygun olarak hazırlanacaktır.

9. Sınavlarda hangi konulardan sorular çıkacaktır?

Sınav soruları, ikinci dönemin başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konulardan hazırlanacaktır.

10. Karantinada olan öğrenciler sınava nasıl ve ne zaman girebilecektir?

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde Covid-19 hastalığı tespit edilen, ailede veya kendisinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler ile okul müdürlüğünce özrü uygun bulunan öğrencilerokul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda dönem sonuna kadarsınava alınacaktır.

11. Yatılı bölge ortaokulu öğrencileri sınav günü pansiyonda kalabilir mi?

Sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak öğrencilerin pansiyonda konaklamaları sağlanacaktır.

12. Sınavlara il dışında girilebilir mi?

Öğrencilerin farklı bir ilde bulunması durumunda, öğrenciler sınavlara bulundukları yerlerdeki aynı okul türündeki okullarda girebileceklerdir. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar, sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evraklarının asılları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacaktır. 

13. Sınav tercihini kullanan öğrencinin ders etkinliklerine katılım puanı nasıl verilecektir?

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtildiği üzere her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir. Öğrencinin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV'yi takip durumuna ve derse olan ilgisine göre öğretmen tarafından gerekli değerlendirme yapılacaktır.

14. Sınav tercihini kullanmayan öğrencinin sınav tercihini kullanmadığı ders için ikinci dönemde ders etkinliklerine katılım veya proje puanı verilecek midir?

Sınav tercihi kullanılmayan ders/dersler için ikinci dönemde ders etkinliklerine katılım veya proje puanı verilmeyecektir.

15. Bir dersten kaç tane ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir?

Sınav tercihi kullanılan ders/dersler için, bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

16. Proje ödevleri öğretmene nasıl teslim edilecektir?

Sınav tercihi kullanılan ders/dersler için proje ödevleri öğretmenlere okul ortamında teslim edilebileceği gibi gerektiğinde dersin özelliğine göre canlı ders ve çevrim içi diğer ( e-posta vb.) ortamlarda da teslim edilebilecektir.

17. Birinci dönem puanı bulunmayanyabancı uyruklu öğrenciler, yurt dışından gelen öğrenciler, hafızlık eğitimi alan öğrenciler, sağlık durumu nedeniyle devam edemeyen vb. e-Okulda hiç puanı bulunmayan öğrenciler için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

İlgi (a) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen mazeretleri nedeniyle birinci dönem okula devam etmeyip ikinci dönem okula devam eden öğrenciler ile aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin birinci döneme ait puanlarının bulunmadığı göz önünde bulundurularak öncelikle bu öğrencilerin sınav tercih hakkını kullanmaları gerektiği hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak, buna rağmen sınav tercih hakkını kullanmayan öğrencilerin ise ilgili ders öğretmenlerince ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanıyla ikinci döneme ait puan girişleri tamamlanacaktır.

18. İkinci dönem sınav tercih hakkını kullanmayan öğrencilerin birinci dönem puanı ikinci döneme Bakanlık tarafından e-Okul Sisteminde otomatik olarak mı aktarılacak, yoksa okul müdürlükleri tarafından mı girilecektir? 

Öğrencilerimizin ikinci dönemde sınava girmeyi tercih etmediği derslerin yıl sonu puanı birinci dönem puanlarına göre belirlenecektir. Birinci dönem puanının ikinci dönem için de uygulanmasını tercih eden öğrencilerimizin varsa ikinci dönem puanları e-okul sisteminden okul müdürlüğüncesilinecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerin karnelerindeki ilgili ders/derslerin ikinci dönem puan hanesine birinci dönem puanı otomatik olarak yansıtılacaktır.

19. Öğrencilerin ikinci dönem sistemde proje ve ders etkinliklerine katılım puanları yer almaktadır.  Ancak öğrenci ikinci dönemde ilk dönem puanlarını tercih etmektedir. Bu durumda ikinci dönemde girilen puanları silinecek midir? 

Evet,  öğrenci birinci dönem puanlarını tercih ettiği için ikinci dönemde alınan ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanları ilgili okul müdürlüklerince silinecektir.  

20. Ortaokul ve imam hatip ortaokulları arasında ikinci dönem nakil olan öğrencilerinseçmeli derslerinde farklılık olması sebebiyle bu öğrenciler için nasıl bir uygulama yapılacaktır? 

Ortaokul ve imam hatip ortaokulları arasında nakil olan öğrencilerin seçmeli derslerinde farklılık olması durumunda bu öğrenciler yeni geldikleri okulda seçmeli derslerden sınav olmayı tercih edebilecekler, sınav olmayı tercih etmemeleri durumunda ikinci dönem puanı ders etkinliklerine katılım ve varsa proje puanıyla oluşturulacaktır.

21. Mevsimlik tarım işçisi ya da ulaşılamadığı için dilekçe alınamayan veya ilgili okul müdürlüğüne süresi içerisinde dilekçe vermeyen velilerin öğrencileri için nasıl bir uygulama yapılacaktır? 

Veli tarafından 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar dilekçe verilmediği takdirde öğrencinin birinci dönem notları ikinci dönem için de geçerli sayılacaktır. Bu kapsamda olan öğrencilerin ikinci döneme ait varsa sınav puanları, ders etkinliklerine katılım ve proje puanları okul müdürlüklerince silinecektir.

22. Sistemde öğrencinin ilk dönem için tüm derslerden veya bazı derslerden puanının olmaması hâlinde nasıl bir uygulama yapılacaktır?

İlgi (a) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen mazeretleri nedeniyle birinci dönem okula devam etmeyip ikinci dönem okula devam eden öğrenciler ile aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin birinci döneme ait puanlarının bulunmadığı göz önünde bulundurularak öncelikle bu öğrencilerin sınav tercih hakkını kullanmaları gerektiği hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak, buna rağmen sınav tercih hakkını kullanmayan öğrencilerin ise ilgili ders öğretmenlerince ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanıyla ikinci döneme ait puan girişleri tamamlanacaktır.

23. Sürekli devamsızlık yapan öğrenciler için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Sürekli devamsız öğrenciler, e-okul sisteminde yer alan "sürekli devamsız" ekranından okul müdürlükleri tarafından işaretlenecek ve herhangi bir puan girişi yapılmayacaktır.

24. Birinci dönemin puanları ile değerlendirilmek istenen ve 1. ve 2. dönem proje puanları girilmeyen öğrencilerden proje istenecek midir?

Birinci dönem puanlarını tercih eden öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

25. Birinci dönem puanlarını tercih eden öğrencilere ders etkinliklerine katılım puanı verilecek midir?

Birinci dönem puanlarını tercih eden ve ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem puanlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

26. Birinci dönem girilmeyen proje puanlarının ikinci dönem girilmesi zorunlu mudur?

Öğrencinin ilgili dersten birinci dönem puanını tercih etmesi durumunda proje puanı girilmeyecektir. İlgili dersten sınava girme tercihini kullanması hâlinde ders etkinliklerine katılım ve varsa proje puanıda sisteme işlenecektir.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ölçme ve Değerlendirme İşlemlerinde Tereddüt Edilen Hususlar ile ilgili Resmi Yazı için Tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ölçme ve Değerlendirme İşlemleri ile ilgili Resmi Yazı için Tıklayınız.

Atatürk Blv. No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Kat 2 Blok A/B ve Kat 5 Blok A Kızılay Çankaya/ANKARA - 0(312) 413 13 27 / 413 55 02 / 413 18 58 / 413 16 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.